Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.zlece-poszukuje.pl

§1
Definicje

 1. PHU PORTAL – oznacza właściciela Serwisu internetowego, którym jest firma pod nazwą PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mystkowska 19, NIP: 7221465445, REGON: 200352750

 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 3. Serwis internetowy – oznacza katalog ogłoszeń jako zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą mechanizmów pozwalających udostępniać za pomocą sieci Internet, w domenach należących do PHU PORTAL, o nazwie www.zlece-poszukuje.pl , który umożliwia Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez PHU PORTAL i/lub jego Partnerów.

 4. Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne uprawnienia do edycji Serwisu internetowego, w tym prezentowanych w nim informacji oraz ustawień.

 5. Usługobiorca – oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu internetowego lub świadczonych za jego pomocą Usług.

 6. Usługodawca – oznacza PHU PORTAL będącego właścicielem Serwisu internetowego.

 7. Usługi – oznacza usługi informacyjne świadczone drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu internetowego poprzez:

  1. wysyłanie na skrzynkę Usługobiorcy danych zgodnie z wytycznymi ustawionymi w koncie klineta

  2. bezpośredni dostęp do usługi po naciśnięciu okna ”Pokaż kontakt” jako zgoda na obciążenie rachunku Użytkownika kwotą punktów wskazanych w komunikacie informacyjnym o płatności po uprzednim zatwierdzeniu.

 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 9. Dostępu do usług - gotowość Usługodawcy do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy w formie określonej w zamówieniu.

 10. Opłata za usługę – oznacza kwotę obciążającą Usługobiorcę za korzystanie z Usług.

 11. Pokaż kontakt – rozumie się obciążenie konta Usługobiorcy kwotą punktów wskazanym w komunikacie informującym o płatności za usługę, po uprzednim zatwierdzeniu chęci dostępu .

 12. Baza firm – oznacza zbiór firm powstały poprzez indywidualne, bezpłatne umieszczanie na stronie www.zlece-poszukuje.pl danych zainteresowanego podmiotu gospodarczego w formie reklamy własnej firmy.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego.

 2. Poprzez fakt korzystania z Serwisu internetowego Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

 3. Usługobiorca korzystający z Serwisu internetowego zobowiązują się przestrzegać postanowienia Regulaminu.

 4. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu informacyjnego Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

 5. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy zgodnie z posiadaną bazą danych i bieżącym stanie środków technicznych i informatycznych, którymi dysponuje.

§3

Udostępnianie usługi, opłaty i dostęp do serwisu internetowego - katalogu ogłoszeń.

 1. Zarejestrowanie się w serwisie jest zaakceptowaniem przez Usługobiorcę (Użytkownika) warunków korzystania z serwisu internetowego i niniejszego regulaminu w dniu, w którym rejestracja została dokończona oraz każdorazowo w dniu, w którym Usługobiorca korzysta z serwisu www.zlece-poszukuje.pl. -

 2. Usługa jest aktywowana po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Usługodawcy oraz potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link wysyłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Pełen dostęp do usługi następuje po wykupieniu punktów, które uprawniają do odrywania danych kontaktowych w ofertach.

 3. Po dokonaniu potwierdzeniu komunikatu informującego o opłacie Usługobiorca ma dostęp do danych kontaktowych oferty.

 4. Usługodawca wystawi Fakturę Usługobiorcy po zaksięgowaniu wpłaty za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.

 5. Usługodawca ma prawo do stosowania rabatów, cen promocyjnych i całkowitego zwolnienia z opłaty w pewnym okresie, jako działania promujące PHU PORTAL.

§4
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Usługobiorca chcący korzystać z Serwisu internetowego, a w szczególności ze świadczonych przy jego pomocy Usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych Usług oraz połączenie z siecią Internet.

 2. Korzystanie z wybranych Usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascritpt, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

§5

Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy dotyczącej osobistych danych, a także innych danych, których ochrony zażąda Usługobiorca.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przydzielonego mu hasła dającego dostęp do usługi. W przypadku zgubienia lub ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku przekazania hasła osobie postronnej Usługodawca może zablokować konto bez zwrotu wpłaty punktów na poczet kary umownej.

 3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi:
  - niezwłocznie, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu. Dalszy dostęp do korzystania z usługi uwarunkowany jest ustąpieniem przyczyny jej zawieszenia.

 4. PHU PORTAL zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w szczególnych przypadkach, jednak nie dłużej niż 72 godziny w ciągu miesiąca.

 5. Usługodawca nie odpowiada za ograniczenie dostępu spowodowane czynnikami niezależnymi od PHU PORTAL.

 6. PHU PORTAL nie ponosimy odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej) za spowodowane szkody wynikłe z informacji umieszczanych w ofertach.

 7. PHU PORTAL zastrzega sobie prawo usuwania wybranych podmiotów z bazy firm.

 8. PHU PORTAL nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz za informacje umieszczane w bazie firm.

 9. PHU PORTAL ma prawo blokować IP oraz usuwać treści wprowadzane przez Usługobiorców Serwisu internetowego, gdy naruszone zostały przepisy prawa powszechnego i zasady Regulaminu oraz zasady dobrego obyczaju .

 10. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia. Za akceptację postanowień Regulaminu uznaje się rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego.

§6

Ochrona własności firmy PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski

 1. Serwis internetowy www.zlece-poszukuje.pl jest wyłączną własnością firmy PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski.

 2. Korzystanie z Serwisu internetowego nie jest równoważne z nabyciem praw do udostępnianych za jego pomocą treści. Usługobiorca może korzystać z treści udostępnianych w Serwisie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Z 2001 r., nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

 3. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie ogłoszeń do dalszej odsprzedaży bądź udostępnienia w inny sposób bez zgody PHU PORTAL stanowi naruszenie Kodeksu karnego oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.).

 4. Treści niebędące własnością PHU PORTAL, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, PHU PORTAL udostępnia na podstawie prośby, zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. W przypadku naruszenia pkt.3 ze strony Usługobiorcy, PHU PORTAL ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny za niewłaściwe użytkowanie, a także zasądzenie odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości utraconych korzyści.

 6. Użytkownicy wprowadzający treści do Serwisu internetowego wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych treści pozostałym Użytkownikom w zakresie dozwolonego użytku.

 7. Użytkownicy wprowadzający do Serwisu internetowego treści, które nie są ich własnością, zaświadczają, że posiadają zgodę na ich rozpowszechnianie od uprawnionych podmiotów oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.

§7
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pomocą Serwisu internetowego można składać pisemnie na adres: PHU PORTAL Wojciech Kadłubowski, ul. Mystkowska 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

 2. Reklamacja musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, numer telefonu kontaktowego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.

 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez PHU PORTAL.

§8

Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników

 1. PHU PORTAL uznaje prawo Usługobiorcy do ochrony danych osobowych. Szczegółowa informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w Polityce Prywatności http://www.zlece-poszukuje.pl/polityka-prywatnosci.

 2. W ramach świadczonych Usług PHU PORTAL gromadzi informacje dotyczące m.in. komputera, z którego nastąpiło połączenie, procesów logowania (tzw. logi systemowe) oraz statystyk usług.

 3. Gromadzone dane o Usługobiorcach pozwalają PHU PRTAL poprawić funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym podnieść jakość świadczonych Usług, oraz realizować cele serwisu.

 4. Serwis internetowy wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis internetowy, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) Użytkowników, aby ułatwić im korzystanie ze Stron internetowych.

 5. PHU PORTAL wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:
  1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego;

  1. udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu internetowego;

  2. utrzymania sesji w przypadku zalogowanych Użytkowników;

  3. zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Serwisu internetowego;

  4. zbierania danych statystycznych.

 6. PHU PORTAL nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników.

 7. Każdy Użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu internetowego lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.

 8. Korzystanie z odpłatnych Usług wymaga podania danych osobowych Usługobiorcy.

 9. Dane Usługobiorców są gromadzone i przetwarzane przez PHU PORTAL zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PHU PORTAL.

 11. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 9, w tym do:
  1) wglądu do treści swoich danych osobowych;

  1. zmiany swoich danych osobowych;

  2. wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych.

 12. Jeżeli Usługobiorca wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie Usług nie jest możliwe, zaprzestanie przetwarzania danych osobowych nastąpi z dniem zaprzestania świadczenia usług, tj. z dniem rozwiązania umowy.

 13. W przypadku problemów z obsługą Serwisu internetowego Usługobiorca może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przechowywane przez PHU PORTAL zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie internetowym w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.

 1. PHU PORTAL zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu nie mających istotnego wpływu na realizację zawartych umów. Każda zmiana będzie ogłaszana w Serwisie internetowym przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie.

 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.

 3. PHU PORTAL nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorców korzystających z Serwisu internetowego bez znajomości Regulaminu lub Regulamin łamiących.

 4. PHU PORTAL nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w Serwisie internetowym będą spełniały wymagania i oczekiwania Użytkowników.

 5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za:
  1) treści wprowadzone samodzielnie do Serwisu internetowego;

  1. treści zgłoszone samodzielnie do publikacji w Serwisie internetowym;

  2. działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie internetowym.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów powstałych w zakresie realizacji usługi będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności w ramach Serwisu, spowodowanej brakiem opłacalności ekonomicznej, czy też innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Usługobiorców.

 4. Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu z momentem wprowadzenia Login / adres e-mail i hasła, umożliwiających dostęp do usług oferowanych w Serwisie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.

 

 

 

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą? Wyślemy Ci newsletter raz w tygodniu całkowicie za darmo!

ZAREJESTRUJ SIĘ